Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

Při řešení reklamace kupujícího se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

 

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky (+420723446450) nebo e-mailem (info@knitwits.cz).


2. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu: Funtastic s.r.o., Pod Harfou 933/64, Praha 9, PSČ: 190 00. Prosíme, zboží nezasílejte na dobírku, taková zásilka může být odmítnuta.


3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. (bez přiložené faktury nebude reklamace vyřizována!)

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Každá řádně podaná reklamace bude posouzena a v případě oprávněné reklamace vyřízena oprava nebo výměna zboží. V případě neoprávněné reklamace bude zboží posláno zpět na náklady kupujícího.


Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

  1. výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem; zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce)
  2. vypršením záruční lhůty
  3. mechanického poškození, neodborného zacházení (včetně poškození v důsledku nesprávné údržby výrobku, viz. "Jak pečovat o Knitwits") či obsluhy, zanedbání běžné péče
  4. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  5. zboží bylo poškozeno živly
  6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  7. záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.